X lat Klubu Wysoki Zamek i XX lat Wsplnoty Dobrego Pasterza

  --------------------------- TU: obejrzyj filmy - Klubu Wysoki Zamek ---------------------------

  Wolontariat (?ac. voluntarius - dobrowolny) dobrowolna, bezp?atna, ?wiadoma praca na rzecz innych lub ca?ego spo?ecze?stwa, wykraczaj?ca poza zwi?zki rodzinno-kole?e?sko-przyjacielskie.

  Wolontariusz to osoba pracuj?ca na zasadzie wolontariatu. Wed?ug Ustawy o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i ?wiadomie oraz bez wynagrodzenia anga?uje si? w prac? na rzecz osb, organizacji pozarz?dowych, a tak?e rozmaitych instytucji dzia?aj?cych w r?nych obszarach spo?ecznych. Instytucje te nie mog? korzysta? z pracy wolontariuszy przy prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.


  Okre?lenie bezp?atna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywisto?ci wolontariusz uzyskuje liczne korzy?ci niematerialne: satysfakcj?, spe?nienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwy?szenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaci? i znajomych, zdobywa wiedz?, do?wiadczenie i nowe umiej?tno?ci, a w zwi?zku z tym i lepsz? pozycj? na rynku pracy.


  Chcia?by? zosta? wolontariuszem i nie wiesz gdzie mg?by? si? zg?osi?? Przyjd? do nas!

  U nas ka?dy cz?owiek jest potrzebny i ka?dy talent mo?na rozwin??!!!

  On wprowadzi Ci? w rzeczywisto?? klubu i wolontariatu w klubie...

  Wolontariusze Wysokiego Zamku


  Kasia

  Kasia Machoczek - Kasia zajmuje sie stron? graficzn? klubu ,

  jest odpowiedzialna za strone internetow? i klubowego facebooka

  oraz sprawuje opiek? nad barmanami .

  Wiola Klepacka

  Wioleta Klepacka - Jest odpowiedzialna za dy?ury gospodarcze w klubie



  Gabrysia

  Gabrysia Derewecka - Gabrysia jest barmank?

  ale pilnuje rwnie? aby nasze produkty by?y zawsze ?wie?e .

  Aureliusz

  Aureliusz Zapolski - Aureliusz wykouje obowi?zki barma?skie

  oraz jest odpowiedzialny za nasz Klubowy sprz?t .



  Grzegorz

  Grzegorz M?odawski - Jest odpowiedzialny na klubowego bilarda

  Filmy Wysokiego Zamku

  filmy Wysokiego Zamku

  Zupa w Kato

  Zupa w Kato

  Inne galerie

  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)

  CZYTAJ?C POMAGASZ !

  CZYTAJ?C POMAGASZ!!!

  Przeka? 1% dla Klubu WZ

  Przeka? 1% dla Klubu Wysoki Zamek

  Nasze Witosa-Za???e

  Nasze Witosa-Za???e

  Scena dla Ka?dego

  scena1

  Oferta imprez okazjonal. !!!

  Tanio i profesjonalnieOferta imprez okazjonalnych

  Polecane przez nas strony

  poleca

  Poszukaj w Zamku :)

  Klub Wysoki Zamek - dajmy m?odym alternatyw?